Informacja o projekcie
WND-POKL.09.01.02-12-165/10
pt. „Lubię swoją szkołę”
złożonym przez Gminę Biecz w konkursie nr POKL/9.1.2/I/10
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2.

 1. Nazwa działania: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 2. Tytuł projektu: „Lubię swoją szkołę”
 3. Obszar realizacji projektu: Gmina Biecz
 4. Nazwa beneficjenta: Gmina Biecz
 5. Osoba działająca w imieniu beneficjenta: Urszula Niemiec
 6. Kierownik projekt: Stanisław Kalisz
 7. Cel główny projektu: poprawa szans edukacyjnych 427 gimnazjalistom Gminy Biecz poprzez poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej
 8. Cele szczegółowe projektu:
  1. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów gimnazjów
  2. podniesienie jakości kształcenia uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi
  3. rozwijanie uzdolnień i kompetencji kluczowych gimnazjalistów poprzez wiążące teorie z praktyką zajęcia pozalekcyjne
  4. pomoc uczniom w planowaniu drogi edukacyjnej i zawodowej
  5. promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, integracja uczniów

Poprzez realizację projektu uczniowie wyrównają swoje dysproporcje edukacyjne, zostaną objęci opieką psychologiczno – pedagogiczną, wezmą udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (języki obce, nauki przyrodniczo – matematyczne, przedsiębiorczość)

W ramach projektu prowadzone będą min. następujące rodzaje zajęć:

 • zajęcia wyrównawcze,
 • zajęcia terapeutyczne,
 • warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne na basenie,
 • warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego,
 • obozy językowe,
 • wycieczki turystyczne i kulturoznawcze.

Zajęcia objęte programem będą prowadzone w każdej szkole gimnazjalnej w ilości min trzech form wsparcia adekwatnie do potrzeb.

Dostęp do każdego typu zajęć pozostanie równy dla dziewcząt i chłopców proporcjonalnie do stanu demograficznego.

Rezultaty projektu pozostaną monitorowane systematyczne podczas trwania projektu.

Poprzez wzbogaconą ofertę edukacyjną, warsztaty i indywidualne doradztwo, wdrożenie innowacyjnych, skutecznych form nauczania i działania motywacyjno – integracyjne powstanie możliwość znaczącego wpływu na wszechstronny rozwój uczniów i danie im szans na lepszą przyszłość.